Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Opdrachtgever en AnVi Fotografie, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelijk of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigingen van een overeenkomst, tenzij partijen en schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarde zijn afgeweken.
2. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door AnVi Fotografie worden gewijzigd.

2. fotoreportage

1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt. AnVi Fotografie is vrij haar kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.
2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van foto’s gemaakt. AnVi Fotografie zal een selectie maken van de, naar haar inzicht beste foto’s. De fotoreportage is pas compleet nadat AnVi fotografie deze selectie heeft gemaakt. AnVi Fotografie is vrij om naar eigen inzicht te oordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op de foto’s die volgens AnVi Fotografie niet geschikt zijn om te tonen.

3. dierenreprotage

1. Het gedrag van het dier kan sterk van invloed zijn op de kwaliteit van de foto’s.
2. Zorg dat het dier klaar staat als AnVi Fotografie komt. AnVi fotografie moet aan slag kunnen met schone dieren. Laat AnVi Fotografie niet onnodig wachten op dieren die nog niet gereed zijn. Indien AnVi Fotografie toch lang moet wachten, dan kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

4. Boekingen

1. Een reportage kan geboekt worden via, mail, telefonisch of via Whatapp.
2. Eventuele reiskosten en parkeerkosten zijn niet bij de prijs van een reportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldoen.
3. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. AnVi Fotografie heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van de aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen.
4. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de presentatie tegen proportionele prijs.
5. Het boeken van een reportage is niet vrijblijvend. Indien een reservering door de klant wordt geannuleerd, wordt de betaling niet terugbetaald. In het geval dat AnVi fotografie niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, heeft u recht op teruggave van (het reeds betaalde deel) de aanbetaling .
6. Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet vanwege de apparatuur. Als u beslist om ondanks de weervoorspellingen AnVi Fotografie toch te laten komen en de fotoreportage gaat niet door dan betaald u de kosten die AnVi Fotografie heeft moeten maken, denk aan bijvoorbeeld reiskosten.
7. AnVi fotografie is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan zijn tijdens de fotoreportage, aan bijvoorbeeld, kleding, accessoires of attributen.
8. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas geen enkel geval mogelijk.

5. Betalingen en levertijden

1. Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarde zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
2. Bij akkoord dient u een aanbetaling van 25% van de totale kostprijs te doen. Betaling van voorgenoemde bedragen dienen te geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging, van de overeenkomst van AnVi Fotografie. En uiterlijk datum voor de reportage.
3. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen na dagtekening, tenzij het anders is overeengekomen. Indien u het verontschuldigt bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn wordt het openstaande bedrag verhoogd met geldende wettelijke rente van 2%. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vorderingen uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.
4. Binnen 20 dagen na de reportage zullen uw foto’s op een webpagina geplaatst worden, waar u de foto’s klein kunt bekijken. Dit zijn zogenaamde contactfoto’s, waaruit uw afdrukken kunt kiezen om na te bestellen. Deze contactfoto’s zijn uitsluitend bestemd om uw nabestellingen uit te kiezen en mogen in geen enkel geval gebruikt of gepubliceerd te worden op welke wijze dan ook.
5. De foto’s die worden aangeboden bij een fotoreportage zijn 1 maand geldig vanaf de dag dat de link van uw persoonlijke bestelpagina is toegezonden. Daarna komt de bestelpagina te vervallen.
6. AnVi fotografie is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte bestanden. De geselecteerde en bewerkte foto’s worden maximaal 1 jaar bewaard.

6. Cadeaubonnen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing door AnVi Fotografie uitgegeven cadeaubonnen die worden verkocht door AnVi Fotografie.
2. Iedere cadeaubonnen is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.
3. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
4. Indien het totaalbedrag van de shoot hoger is dan de waarde van de gebruikte (cadeaubonnen), dient het verschil betaald te worden.
5. In geval AnVi Fotografie op basis van artikel 4.6 van de Algemene voorwaarden overgaat tot restitutie ontvangt u een cadeaubon met eenzelfde waarde als u heeft gebruikt om uw shoot te boeken.
6. Ieder (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.
7. Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
8. Deze cadeaubonnenvoorwaarden kunnen tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om cadeaubonnenvoorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijft je na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.
9. Cadeaubonnen kunt u inleveren voor de geboekte shoot.

7. klachten, aansprakelijkheid & verantwoordelijkheid

1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo snel mogelijk, binnen 10 dagen na levering van de foto’s schriftelijk, per mail, aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
2. Het is in geen enkel geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
3. Het is geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
4. Bestanden worden digitaal geleverd. AnVi Fotografie geeft geen garantie voor foto’s die elders worden afgedrukt. AnVi Fotografie is niet aansprakelijk voor het feit dat afdrukken er anders uitzien dan op uw scherm. AnVi Fotografie bewerkt de foto’s op een gekalibreerd beeldscherm zodat de kleuren goed worden afgestemd.
5. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan andere is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
6. Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.

8. Auteursrechten & publicatie

1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van AnVi Fotografie. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact op met AnVi Fotografie.
2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten AnVi Fotografie. U koopt de foto’s, niet de rechten op de foto’s. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd schriftelijk toestemming vragen aan AnVi Fotografie.
3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met AnVi Fotografie (licentie), deze moet u op ieder verzoek van AnVi Fotografie kunnen tonen.
4. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als u bijvoorbeeld uw dier verkoopt, heeft de nieuwe eigenaar geen recht op foto’s. De nieuwe eigenaar zal zelf ook moeten betalen voor de digitale bestanden en publicaties.
5. AnVi Fotografie mag de foto’s, te allen tijde naar eigen gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. AnVi Fotografie is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al wordt indien mogelijk om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.
6. Indien u de foto’s van AnVi Fotografie wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met AnVi Fotografie. Er zal een passende vergoeding worden besproken.
7. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: Foto: Anita Visschers of Foto: AnVi Fotografie. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de AnVi Fotografie een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
8. Bij openbaarmaking/ publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van publicatie aan de fotografe te doen toekomen.
9. Als digitaal bestand, zal deze na overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot het verlies van enig van AnVi fotografie.
10. In geval van overeengekomen gebruik op internet zal u ervoor zorg dragen dat de afmetingen van het door u op internet afgebeelde fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 533 pixels.
11. Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welk wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van AnVi Fotografie nog niet is voldaan of nog niet geheel heeft voldaan aan verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met AnVi Fotografie.
12. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van AnVi Fotografie. Bij inbreuk komt AnVi Fotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door AnVi Fotografie gebruikelijk hanteerde vergoeding voor degelijke vorm van gebruik met een minimum van € 300,-.

9. Licentie

1. Toestemming voor het gebruik van een fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en vooraf verleend in de vorm van licentie zoals die naar aard en omvang door AnVi Fotografie is omschreven in de offerte en/of opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
2. Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel , oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de AnVi Fotografie, hebben bedoeld.
3. Bij gebreke aan specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
4. Indien door AnVi Fotografie toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

error: Helaas! Als je interesse hebt in een foto, neem dan contact met mij op via het contactformulier.